امید پورحیدری

امید پورحیدری

امید پورحیدری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 33257552
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مصطفی دلدار بررسی اثر عضویت در گروههای تجاری بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/27
معین شاهمرادی گوهری بررسی رابطه بین درماندگی مالی با تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/18
احد بدری خیره مسجدی بررسی ارتباط بین چرخش شریک حسابرسی و موسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی و تعدیلات سنواتی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/09/29
سیده معصومه هاشمیان ارائه یک چارچوب نظری برای اثرات تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری ایران دکتری استاد مشاور --------
مجتبی گل محمدی شورکی تاثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد و ارزش شرکت: با تحلیل ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دکتری استاد راهنما 1396/03/22
ناهید محمدی تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود و بازده سهام با در نظر گرفتن نقش سازو کارهای حاکمیت شرکتی دکتری استاد مشاور 1399/06/23
سیدرسول حسینی بررسی گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی و پایداری آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتری استاد مشاور 1395/12/09
امین حاجیان نژاد بررسی ارائه یک چارچوب مفهومی برای گزارشگری اجتماعی شرکتها بر مبنای چارچوب مفهومی حسابداری در ایران دکتری استاد راهنما 1394/12/08
شکوفه طاهری گوکی بررسی تاثیر تغییر اجباری و اختیاری حسابرس بر نقدشوندگی سهام کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/19
محمدرضا نظیر بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سطح معاملات با اشخاص وابسته کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/19
محمدصادق بخشوده کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری و رابطه آن با محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/26
فاطمه علیزاده باب تنگلی تاثیر مدیریت سود بر میزان افشا و عملکرد مالی واقعی شرکتها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/14
اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد بررسی میزان استفاده از روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیدجواد حسینی بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مشارکت در تهیه بودجه بر عملکرد شرکتهای دولتی ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حامی حجتی فرد ارائه چارچوبی برای قضاوت حسابرسان در ایران دکتری استاد راهنما 1398/06/10
زهرا فتحی بررسی تأثیر عوامل فشارآفرین شغلی و ذهنیت فلسفی بر قضاوت حسابرسان دکتری استاد مشاور 1398/11/13
محسن چوپانی نفش محافظه کاری حسابداری در تصمیمات مالی شرکتها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/28
ابوذر منتظری خادم بررسی تاثیر حساسیت جریان های نقدی مثبت یامنفی بر سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/20
محسن طالبی نسب فیروزآباد نقش قابل اتکا بودن دارایی و کیفیت حسابرس در ارزش گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
داریوش اخترشناس تدوین و ارزیابی مدل پایداری شرکتی در ایران دکتری استاد مشاور 1398/11/13
مهدیه حاجی محمدی جرجافکی بررسی مربوط بودن سود و پیش بینی سود طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/01
لیلی فرهمندداورانی بررسی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر رابطه بین ساختارهای مالکیت و افشاء سرمایه فکری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/07
شهامت حسینی عیش اباد بررسی عکس العمل بازار سهام به سودهای هموار شده در شرایط عدم اطمینان محیطی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/21
زهراالسادات میرتاج الدینی بررسی عوامل تعیین کننده سطح افشای سرمایه گذاری ها توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/06
مجتبی هاشمی کرمانی بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و بدهی شرکت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/08
امیر سروستانی بررسی ارتباط بین ویزگیهای شرکت و نوع مالکیت با نرخ موثر مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/09/29
نفیسه هاشمی راد ارتباط بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و کیفیت صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/04
حسین جوکار بررسی تاثیر تمایلات سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/06/28
نسترن خیراندیش بررسی تاثیر اهرم مالی و نقدشوندگی بر مدیریت سود و سرمایه بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/10/24
حبیبه حسنی فرد بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
رحیمه مالکی نیا محافظه کاری حسابداری مشروط و اخبار منفی آتی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/10/04
صغری فصیحی بررسی و ارزیابی شاخص های بهروری بخش پزوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان و ارائه مدلی مفهومی جهت سنجش بهروری کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نسرین یوسف زاده بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بهروز بادپا اثر عوامل غیر‌مالی بر عینیت حسابرس دکتری استاد راهنما 1398/06/10
عباس غفارلو بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافطه کاری مشروط حسابداری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مینا ابوسعیدی تفاوت برداشت سرمایه گذاران و حسابرسان مستقل از نقش حسابرس مستقل در شفاف سازی اطلاعات مالی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه دهقان رابطه ارزشی و به موقع بودن صورتهای مالی تلفیقی در مقابل صورتهای مالی شرکت اصلی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/04/12
پرویز عنایتی بررسی دلایل تفاوت بین درآمد مشمول مالیات تشخیصی حسابرسان مالیاتی و میزان امور مالیاتی (مطالعه موردی امور مالیاتی استان کردستان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/24
سکینه کرونی تاثیر تعدیلات سنواتی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/03/16
مهدی غنی پور بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و تاخیر قیمت سهام با در نظر گرفتن تعدیل‌گری کیفیت حسابداری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/20
حسین نورانی بررسی ارتباط ارزشی استهلاک سرقفلی وتاثیر آن در پیش بینی جریانهای نقد اتی دکتری استاد مشاور 1397/06/25
حمزه حسین پور اثر ریسک نقدشوندگی بر بازده و تاثیر عوامل رفتاری در بهبود مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در چارچوب نظریه چشم انداز دکتری استاد مشاور --------
زهرا شمس الدینی لری تاثیر مدیریت سرمایه در گردش ،بر سود آوری در چرخه های تجاری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/17
ندا باقری بررسی اثر کیفیت اطلاعات مالی بر ریسک نقدشوندگی و هزینه سهام عادی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/18
علی قاسمی اقباش بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/05
وحید محمدرضاخانی طهرودی بررسی تاثیر به موقع سود بر بازده غیرعادی عرضه عمومی اولیه سهام با توجه به ویژگیهای خاص شرکتها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/26
حمزه حسین پور عوامل موثر بر میزان افشای اجباری و احتیاری و تاثیر آنها بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سعید بذرافشان بررسی سودمندی استفاده از چک لیست راهنمای کشف تفلب ژیشنهادی در ارزیابی خطر تقلب مدیریت توسط حسابرسان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی قاسمیان سقی بررسی رابطه بین جریانات نقدی عملیاتی و تغیرات سود تقسیمی با توجه به ویژیگی های خاص شرکت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
غلامرضا حاجی زاده تاثیر پاسخگویی بر روی سطح اطمینان و مقاومت در مقابل تغییر سیستم حسابداری کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمد برهانی فر ثبات معیارهای عملکرد مالی گذشته شرکتها و بازده آتی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
زینب اعظمی پیش بینی نوع گزارش حسابرسی با استفاده از شبکه های عصبی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
الهام حاجی زاده بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه مدیریت ریسک با توسانات سود کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/06
رسول حمزه نژادی بررسی رابطه بین کیفیت محیط اطلاعات داخلی با اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/08/13
طنازالسادات هاشمی ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/04/15
علیرضا یزدان شناس بررسی ... کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حجت اله زنگی آبادی بررسی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازار سهام مورد مطالعه بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
صد یقه عباس زاده شعبجره روند خطی در رابطه با عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
علی کوهی بررسی نوع مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ابزارهای مهارمدیریت سود فرصت طلبانه کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمد حیدری بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت حسابرسی داخلی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مهناز سالاری بررسی اثر گزارشگری محافظه کارانه بر اراتباط بین اقلام تعهدی بلند مدت و جریانات نقدی عملیاتی آتی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/10/28
فریبا نبی زاده بررسی تاثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی شرکتها با لحاظ تحریم های اقتصادی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/09/21
فرزانه خواجویی کوه پنجی بررسی تاثیرکیفیت حسابرسی بررابطه ی بین معاملات با اشخاص وابسته ومدیریت سود کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/22
مهدی کوپائی حاجی پا کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
راضیه دولتی فر بررسی رابطه بین کیفیت و ساختار نظارت شرکت با احتمال تقلب در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/21
یونس بزرایی بررسی رابطه ی رقابت بازار محصول با ساختار هیات مدیره و کیفیت افشاء کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/18
امید رضایی بررسی عوامل موثر بر ایجاد ارزش حسابرسی داخلی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
یوسف غلامی بررسی رابطه بین سطح آگاهی و دانش مدیران بخشهای مختلف بنگاه اقتصادی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/25
کاظم علیپورسرمست بررسی روابط مشتری - حسابرس و مشکلات مربوطه در محیط حسابرسی ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه کمالی مسکونی بررسی رابطه اعتبار تجاری با سود آوری شرکت ها و تاثیر محدودیت های مالی بر این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد موسی پور بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر نوسانات بازده سهام بالحاظ تخصص حسابرس در صنعت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اعظم علیزاده بررسی رابطه ی بین معیارهای حسابداری و معیارهای بازار ارزیابی با لحاظ نوع صنعت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/08
زانیار سجادی بررسی اثرات همبستگی درون صنعتی بر محیط گزارشگری مالی دکتری استاد راهنما 1396/07/23
سینا افضلی گروه بررسی تاثیر سیستم مدیریت زیست محیطی بر دارایی های نامشهود ارزش شرکت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/02
مریم حبیبی تاثیر عضویت در گروههای تجاری بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/16
محمد حسن فدوی بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر ساختار سرمایه شرکتهای عضو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/04/11
رحمت اله هوشمندزعفرانیه بررسی نوع و محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی و اثر آن بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/28
علی بیات بررسی سود مندی متغییر های بنیادی ومتغییرهای مبتنی بر شاخصهای ریسک در تبیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
امین اکبری بررسی مدل های قیمت گذاری سهام مبتنی بر متغییرهای بنیادی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیمین راجی زاده بررسی دانش ها و مهارت های مورد نیاز حرفه حسابداری و فاصله آن با آموزشهای حسابداری فعلی در ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه افشون بررسی تاثیر اعتماد به نفس مدیریتی بر عرضه عمومی اولیه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/08/21
محسن بهارمقدم بررسی رابطه ی پیچیدگی صورت های مالی و افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/27
نسیم شجاعی باغینی بررسی اثر پایاداری سود و دستکاری سود بر حق الزحمه حسابرسی با لحاظ سیاستهای تقسیم سود کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/07/19
رضا پرند بررسی عوامل موثر بر افشای ریسک شرکتها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/07/19
هدی اورنگ بررسی رابطه بین محافظه کاری با افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و واکنش بازار به آن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زینب گلستانی حتکنی تاثیر توانایی مدیران بر عدم شفافیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/07
ابوالفضل حمیدی مقدم بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر فرصت‌های رشد شرکت‌،با در نظر گرفتن عرضه عمومی اولیه سهام کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/03/12
مرجان حیدری کوچی بررسی تاثیر درماندگی مالی بر مدیریت سود با لحاظ اثر تعدیلی کنترلهای داخلی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمیدرضا میرزائی ارائه الگویی برای بهینه سازی پرتفوی سهام با استقاده از شاخص های بنیادی و تکنیکال دکتری استاد مشاور 1395/06/21
حمیدرضا احمدی نژاد بررسی عوامل موثر بر تغییر حسابرس از منظر حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/04/10
فریبا زهرودی بررسی رابطه ی بین مراحل مختلف چرخه ی عمر با تجدید ساختار شرکتهای درمانده ی مالی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/20
صالح علائی فرادنبه بررسی ارتباط بین گردش شریک حسابرسی و موسسات حسابرسی با سطح افشا و رابطه ارزشی اطلاعات مالی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ماندانا موردالهی بررسی توانایی پیش بینیی محتوای اطلاعاتی هزینه های کارکنان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/08
فرشید احمدی فارسانی بررسی ارتباط بین روش اختیارات واقعی و افزایش تعهدات در بودجه بندی سرمایه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
امین جان تنی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سطح افشای اطلاعات آتی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/09/14
فرناز علی بافقی بررسی رابطه ی بین توانایی مدیریت با لحن مثبت در اعلان سود و واکنش بازار نسبت به آن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/09/03
مجتبی عدیلی بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ‌های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس دکتری استاد مشاور 1397/04/04
لیلا خراسانی بررسی تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر هموار سازی سود و محافظه کاری حسابداری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/29
محمد مختارآبادی بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر بهبود محیط اطلاعاتی شرکت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/08/27
آزاده اسماعیلی محتوای اطلاعاتی تغییرات در اهرم مالی در تبیین بازده سهام شرکتهای ژذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حمزه توکلی آسفیجی بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بر رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری گزارش شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/29
دینا تاج الدینی تاثیر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی شرکت از طریق بررسی حساسیت جریانهای نقدی سرمایه گذاری و شیوه های تامین مالی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/23
رحیم عرب آبادی تاثیر قیمت سهام بر افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/02
حجت حسینی نسب ارائه مدل مفهومی مدیریت تضاد منافع حسابرسان مستقل دکتری استاد مشاور --------
احمد فرزین کوشک مهدی بررسی ارتباط بین استراتژی سازمانی ساختار سرمایه و عملکرد شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/25
سیدرضا سیدسخا بررسی ارتباط بین ارزش بازار و ارائه و تصمیمات سرمایه گذاری ذینفعان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدجواد جمال نژاد بررسی تاثیر ویژگیهای هیات مدیره و کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای اجتماعی در گزارش سالانه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/08/16
عیسی اکبری نفت چالی تاثیر تجربه بر سو گیریهای غیرارادی حسابرسان دکتری استاد راهنما 1396/09/04
سمیه یزدی اثر حرفه گرایی حسابرسان بر قضاوت اخلاقی: تفاوت میان حسابرسان دولتی، خصوصی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتری استاد راهنما --------
سارا رییسی بررسی اجرای نظام حسابداری تعهدی بخش عمومی در دولت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نرجس رجبی فر بررسی تاثیر گزارشگری مالی متهورانه بر سلب منافع سهامداران اقلیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/10/27
محمدمهدی کرباسی راوری نقش محافظه کاری حسابداری در تمایلات جانبدارانه پیش بینی های مدیریت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/09/29
معظمه سلیمانی ده دیوان بررسی سطح توانمندی سیستم های اطلاعات حسابداری در تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران در شرکت ملی پخش فراوده های نفتی ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
اسماعیل فرزانه کارگر دیدگاه‌ سرمایه‌گذاران در استفاده از صورت جریان‌های نقدی و زمینه‌های ایجاد مشکل در فرآیند تهیه و حسابرسی آن دکتری استاد مشاور --------
مریم امیری حسن آبادی بررسی رابطه ضعف کنترل‏های داخلی با دستکاری فعالیت‏های واقعی شرکت‏ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/13
آزاده خراسانی بررسی تاثیر کیفیت نظارت و کیفیت مالکیت بر میزان تقلب در صورتهای مالی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/09/28
فیروزه فهیمی بررسی تاثیر افشای اطلاعات آتی و شهرت شرکت بر کاهش نوسانات بازده سهام کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/10/04
طیبه کوارویی بررسی اثر ماه های سال و روزهای هفته بر بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
بهنام کرمشاهی خبیصی تاثیر تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و پیش بینی سود تقسیمی آتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رضا شریف پور بررسی توانایی اقلام تجدید ارائه شده در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی با توجه به انتخاب روشهای اختیاری حسابداری توسط مدیران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/04/20
ساسان کدخدا نجف آبادی اثر شفافیت افشای اطلاعات بر قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/19
حمیدرضا قائدیها رابطه بین میزان اقلام تعهدی اختیاری و امید به تداوم فعالیت حسابرس کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/20
حمیده شفیعی همت آباد بررسی تاثیر تغییر نرخ مالیاتی شرکتها بر مدیریت سود : مورد مطالعه اصلاحیه قانون مالیاتهای سال 1380 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/09/20
الهام عباس پور ده یعقوبی اثر تعدیلات حسابرسی بر کیفیت سود کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/09/05
سیما فاطمی بررسی محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری با وجود فرصتهای رشد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/05
سیدعلی موسوی گوکی بررسی تاثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/18
مینا وحیدی نیا بررسی ارتباط بین انگیزه های مدیریت سود با ضریب واکنش سود کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/05
رامین ازاده بررسی پایداری و قیمت گذاری سود، جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی در سطح صنعت و شرکت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/06
علی فردوسی ایران بررسی رابطه بین رشد پایدار سود و درآمد با کیفیت سود و ضریب واکنش سود کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/12/16
بهناز صفری بررسی تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر ساختار گزارش حسابرسان مستقل کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/08/02
مجتبی صفی پورافشار تاثیر مدیریت حسابرسی بر کشف تحریفات توسط حسابرسان با توجه به ویژگی تردید حرفه ای دکتری استاد راهنما 1396/07/23
صدیقه طالبی زاده سردری بررسی تاثیر دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس اوراق بهادار بر کیفیت حسابرسی و هزینه های حسابرسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/09
الناز غلامیان اقتدار تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر اجرای پیشنهادهای حسابرسی داخلی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/06
احسان ترابی نژاد بررسی اثر دوره تصدی و اندازه حسابرس بر کیفیت سود کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/07/19
نسرین یوسف زاده بررسی تاثیر پرس و جوی حسابرس در مورد تقلب بر گزارشگری صاحبکار و اطلاعات نامربوط و خطای جزئی در مدارک صاحبکار بر تردید حرفه ای حسابرس دکتری استاد راهنما 1399/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مالی 1 2416185 3 01 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1400/04/05 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
مالیاتی 1 2416180 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/27 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
مالی 1 2416185 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/18 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مالیاتی 1 2416180 2 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه