امید پورحیدری

امید پورحیدری

امید پورحیدری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 33257552
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
ناهید بیگمرادی جبالبارزی بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با انگیزه های بازار اعتباری و جریان وجه نقد گزارش شده دکتری --------
مصطفی پژومان رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و جریان نقد آزاد مازاد با تاکید بر اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
ایمان پورابولی بررسی نقش تعدیل¬کننده حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد --------
سحر تیمورپور بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد --------
نجمه احمدی اسماعیل ابادی بررسی تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر اعتبار تجاری با لحاظ اندازه شرکت ها کارشناسی ارشد --------
سیدمحمد افضلی حسینی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود‌واقعی کارشناسی ارشد 1400/11/10
فاطمه بیزوال کرمانی بهبود آموزش حسابداری از طریق استفاده از پژوهش عملی کارشناسی ارشد --------
فاطمه دهقان بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت شرکت و کیفیت تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای دکتری 1399/12/12
فاطمه دهقان بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت شرکت و کیفیت تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای دکتری 1399/12/12
مینا ابوسعیدی تفاوت برداشت سرمایه گذاران و حسابرسان مستقل از نقش حسابرس مستقل در شفاف سازی اطلاعات مالی کارشناسی ارشد --------
فرشید احمدی فارسانی بررسی ارتباط بین روش اختیارات واقعی و افزایش تعهدات در بودجه بندی سرمایه ای کارشناسی ارشد --------
حمیدرضا احمدی نژاد بررسی عوامل موثر بر تغییر حسابرس از منظر حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/04/10
اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد بررسی میزان استفاده از روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران کارشناسی ارشد --------
رامین ازاده بررسی پایداری و قیمت گذاری سود، جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی در سطح صنعت و شرکت کارشناسی ارشد 1396/12/06
آزاده اسماعیلی محتوای اطلاعاتی تغییرات در اهرم مالی در تبیین بازده سهام شرکتهای ژذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
زینب اعظمی پیش بینی نوع گزارش حسابرسی با استفاده از شبکه های عصبی کارشناسی ارشد --------
فاطمه افشون بررسی تاثیر اعتماد به نفس مدیریتی بر عرضه عمومی اولیه کارشناسی ارشد 1396/08/21
سینا افضلی گروه بررسی تاثیر سیستم مدیریت زیست محیطی بر دارایی های نامشهود ارزش شرکت کارشناسی ارشد 1392/11/02
امین اکبری بررسی مدل های قیمت گذاری سهام مبتنی بر متغییرهای بنیادی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
عیسی اکبری نفت چالی تاثیر تجربه بر سو گیریهای غیرارادی حسابرسان دکتری 1396/09/04
مریم امیری حسن آبادی بررسی رابطه ضعف کنترل‏های داخلی با دستکاری فعالیت‏های واقعی شرکت‏ها کارشناسی ارشد 1396/12/13
علی بیات بررسی سود مندی متغییر های بنیادی ومتغییرهای مبتنی بر شاخصهای ریسک در تبیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
بهروز بادپا اثر عوامل غیر‌مالی بر عینیت حسابرس دکتری 1398/06/10
ندا باقری بررسی اثر کیفیت اطلاعات مالی بر ریسک نقدشوندگی و هزینه سهام عادی کارشناسی ارشد 1391/11/18
محمدصادق بخشوده کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری و رابطه آن با محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/06/26
احد بدری خیره مسجدی بررسی ارتباط بین چرخش شریک حسابرسی و موسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی و تعدیلات سنواتی کارشناسی ارشد 1390/09/29
سعید بذرافشان بررسی سودمندی استفاده از چک لیست راهنمای کشف تفلب ژیشنهادی در ارزیابی خطر تقلب مدیریت توسط حسابرسان کارشناسی ارشد --------
محسن بهارمقدم بررسی رابطه ی پیچیدگی صورت های مالی و افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/06/27
رضا پرند بررسی عوامل موثر بر افشای ریسک شرکتها کارشناسی ارشد 1395/07/19
دینا تاج الدینی تاثیر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی شرکت از طریق بررسی حساسیت جریانهای نقدی سرمایه گذاری و شیوه های تامین مالی کارشناسی ارشد 1392/06/23
احسان ترابی نژاد بررسی اثر دوره تصدی و اندازه حسابرس بر کیفیت سود کارشناسی ارشد 1391/07/19
حمزه توکلی آسفیجی بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بر رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری گزارش شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1395/06/29
محمدجواد جمال نژاد بررسی تاثیر ویژگیهای هیات مدیره و کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای اجتماعی در گزارش سالانه کارشناسی ارشد 1395/08/16
محسن چوپانی نفش محافظه کاری حسابداری در تصمیمات مالی شرکتها کارشناسی ارشد 1391/06/28
امین حاجیان نژاد بررسی ارائه یک چارچوب مفهومی برای گزارشگری اجتماعی شرکتها بر مبنای چارچوب مفهومی حسابداری در ایران دکتری 1394/12/08
الهام حاجی زاده بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه مدیریت ریسک با توسانات سود کارشناسی ارشد 1394/11/06
غلامرضا حاجی زاده تاثیر پاسخگویی بر روی سطح اطمینان و مقاومت در مقابل تغییر سیستم حسابداری کارشناسی ارشد --------
مهدیه حاجی محمدی جرجافکی بررسی مربوط بودن سود و پیش بینی سود طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت کارشناسی ارشد 1398/10/01
حامی حجتی فرد ارائه چارچوبی برای قضاوت حسابرسان در ایران دکتری 1398/06/10
محمد حیدری بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت حسابرسی داخلی کارشناسی ارشد --------
سیدجواد حسینی بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مشارکت در تهیه بودجه بر عملکرد شرکتهای دولتی ایران کارشناسی ارشد --------
حمزه حسین پور اثر ریسک نقدشوندگی بر بازده و تاثیر عوامل رفتاری در بهبود مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در چارچوب نظریه چشم انداز دکتری 1400/06/13
حمزه حسین پور عوامل موثر بر میزان افشای اجباری و احتیاری و تاثیر آنها بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
شهامت حسینی عیش اباد بررسی عکس العمل بازار سهام به سودهای هموار شده در شرایط عدم اطمینان محیطی کارشناسی ارشد 1391/06/21
حبیبه حسنی فرد بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
حجت حسینی نسب ارائه مدل مفهومی مدیریت تضاد منافع حسابرسان مستقل دکتری 1399/12/10
ابوالفضل حمیدی مقدم بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر فرصت‌های رشد شرکت‌،با در نظر گرفتن عرضه عمومی اولیه سهام کارشناسی ارشد 1398/03/12
رسول حمزه نژادی بررسی رابطه بین کیفیت محیط اطلاعات داخلی با اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی کارشناسی ارشد 1394/08/13
آزاده خراسانی بررسی تاثیر کیفیت نظارت و کیفیت مالکیت بر میزان تقلب در صورتهای مالی کارشناسی ارشد 1395/09/28
لیلا خراسانی بررسی تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر هموار سازی سود و محافظه کاری حسابداری کارشناسی ارشد 1395/06/29
نسترن خیراندیش بررسی تاثیر اهرم مالی و نقدشوندگی بر مدیریت سود و سرمایه بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/10/24
فرزانه خواجویی کوه پنجی بررسی تاثیرکیفیت حسابرسی بررابطه ی بین معاملات با اشخاص وابسته ومدیریت سود کارشناسی ارشد 1398/10/22
مصطفی دلدار بررسی اثر عضویت در گروههای تجاری بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/06/27
فاطمه دهقان بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت شرکت و کیفیت تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای دکتری 1399/12/12
فاطمه دهقان بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت شرکت و کیفیت تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای دکتری 1399/12/12
فاطمه دهقان بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت شرکت و کیفیت تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای دکتری 1399/12/12
راضیه دولتی فر بررسی رابطه بین کیفیت و ساختار نظارت شرکت با احتمال تقلب در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/06/21
سیمین راجی زاده بررسی دانش ها و مهارت های مورد نیاز حرفه حسابداری و فاصله آن با آموزشهای حسابداری فعلی در ایران کارشناسی ارشد --------
امید رضایی بررسی عوامل موثر بر ایجاد ارزش حسابرسی داخلی کارشناسی ارشد --------
سمیه یزدی اثر حرفه گرایی حسابرسان بر قضاوت اخلاقی: تفاوت میان حسابرسان دولتی، خصوصی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتری --------
حجت اله زنگی آبادی بررسی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازار سهام مورد مطالعه بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
فریبا زهرودی بررسی رابطه ی بین مراحل مختلف چرخه ی عمر با تجدید ساختار شرکتهای درمانده ی مالی کارشناسی ارشد 1395/06/20
مهناز سالاری بررسی اثر گزارشگری محافظه کارانه بر اراتباط بین اقلام تعهدی بلند مدت و جریانات نقدی عملیاتی آتی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/10/28
زانیار سجادی بررسی اثرات همبستگی درون صنعتی بر محیط گزارشگری مالی دکتری 1396/07/23
سیدرضا سیدسخا بررسی ارتباط بین ارزش بازار و ارائه و تصمیمات سرمایه گذاری ذینفعان کارشناسی ارشد --------
امیر سروستانی بررسی ارتباط بین ویزگیهای شرکت و نوع مالکیت با نرخ موثر مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/09/29
معظمه سلیمانی ده دیوان بررسی سطح توانمندی سیستم های اطلاعات حسابداری در تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران در شرکت ملی پخش فراوده های نفتی ایران کارشناسی ارشد 1392/06/27
معین شاهمرادی گوهری بررسی رابطه بین درماندگی مالی با تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها کارشناسی ارشد 1394/06/18
نسیم شجاعی باغینی بررسی اثر پایاداری سود و دستکاری سود بر حق الزحمه حسابرسی با لحاظ سیاستهای تقسیم سود کارشناسی ارشد 1395/07/19
رضا شریف پور بررسی توانایی اقلام تجدید ارائه شده در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی با توجه به انتخاب روشهای اختیاری حسابداری توسط مدیران کارشناسی ارشد 1394/04/20
حمیده شفیعی همت آباد بررسی تاثیر تغییر نرخ مالیاتی شرکتها بر مدیریت سود : مورد مطالعه اصلاحیه قانون مالیاتهای سال 1380 کارشناسی ارشد 1392/09/20
زهرا شمس الدینی لری تاثیر مدیریت سرمایه در گردش ،بر سود آوری در چرخه های تجاری کارشناسی ارشد 1391/11/17
مجتبی صفی پورافشار تاثیر مدیریت حسابرسی بر کشف تحریفات توسط حسابرسان با توجه به ویژگی تردید حرفه ای دکتری 1396/07/23
بهناز صفری بررسی تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر ساختار گزارش حسابرسان مستقل کارشناسی ارشد 1395/08/02
صدیقه طالبی زاده سردری بررسی تاثیر دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس اوراق بهادار بر کیفیت حسابرسی و هزینه های حسابرسی کارشناسی ارشد 1395/11/09
محسن طالبی نسب فیروزآباد نقش قابل اتکا بودن دارایی و کیفیت حسابرس در ارزش گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
شکوفه طاهری گوکی بررسی تاثیر تغییر اجباری و اختیاری حسابرس بر نقدشوندگی سهام کارشناسی ارشد 1394/10/19
صد یقه عباس زاده شعبجره روند خطی در رابطه با عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه کارشناسی ارشد --------
مجتبی عدیلی بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ‌های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس دکتری 1397/04/04
رحیم عرب آبادی تاثیر قیمت سهام بر افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/11/02
صالح علائی فرادنبه بررسی ارتباط بین گردش شریک حسابرسی و موسسات حسابرسی با سطح افشا و رابطه ارزشی اطلاعات مالی کارشناسی ارشد --------
فرناز علی بافقی بررسی رابطه ی بین توانایی مدیریت با لحن مثبت در اعلان سود و واکنش بازار نسبت به آن کارشناسی ارشد 1398/09/03
اعظم علیزاده بررسی رابطه ی بین معیارهای حسابداری و معیارهای بازار ارزیابی با لحاظ نوع صنعت کارشناسی ارشد 1393/11/08
پرویز عنایتی بررسی دلایل تفاوت بین درآمد مشمول مالیات تشخیصی حسابرسان مالیاتی و میزان امور مالیاتی (مطالعه موردی امور مالیاتی استان کردستان) کارشناسی ارشد 1392/06/24
عباس غفارلو بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافطه کاری مشروط حسابداری کارشناسی ارشد --------
یوسف غلامی بررسی رابطه بین سطح آگاهی و دانش مدیران بخشهای مختلف بنگاه اقتصادی کارشناسی ارشد 1391/06/25
الناز غلامیان اقتدار تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر اجرای پیشنهادهای حسابرسی داخلی کارشناسی ارشد 1394/11/06
مهدی غنی پور بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و تاخیر قیمت سهام با در نظر گرفتن تعدیل‌گری کیفیت حسابداری کارشناسی ارشد 1398/06/20
سیما فاطمی بررسی محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری با وجود فرصتهای رشد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/11/05
زهرا فتحی بررسی تأثیر عوامل فشارآفرین شغلی و ذهنیت فلسفی بر قضاوت حسابرسان دکتری 1398/11/13
محمد حسن فدوی بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر ساختار سرمایه شرکتهای عضو کارشناسی ارشد 1392/04/11
علی فردوسی ایران بررسی رابطه بین رشد پایدار سود و درآمد با کیفیت سود و ضریب واکنش سود کارشناسی ارشد 1391/12/16
اسماعیل فرزانه کارگر دیدگاه‌ سرمایه‌گذاران در استفاده از صورت جریان‌های نقدی و زمینه‌های ایجاد مشکل در فرآیند تهیه و حسابرسی آن دکتری --------
احمد فرزین کوشک مهدی بررسی ارتباط بین استراتژی سازمانی ساختار سرمایه و عملکرد شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/06/25
لیلی فرهمندداورانی بررسی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر رابطه بین ساختارهای مالکیت و افشاء سرمایه فکری کارشناسی ارشد 1397/11/07
صغری فصیحی بررسی و ارزیابی شاخص های بهروری بخش پزوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان و ارائه مدلی مفهومی جهت سنجش بهروری کارشناسی ارشد --------
علی قاسمی اقباش بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری کارشناسی ارشد 1392/11/05
علی قاسمیان سقی بررسی رابطه بین جریانات نقدی عملیاتی و تغیرات سود تقسیمی با توجه به ویژیگی های خاص شرکت کارشناسی ارشد --------
ساسان کدخدا نجف آبادی اثر شفافیت افشای اطلاعات بر قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی کارشناسی ارشد 1394/10/19
محمدمهدی کرباسی راوری نقش محافظه کاری حسابداری در تمایلات جانبدارانه پیش بینی های مدیریت کارشناسی ارشد 1393/09/29
بهنام کرمشاهی خبیصی تاثیر تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و پیش بینی سود تقسیمی آتی کارشناسی ارشد --------
سکینه کرونی تاثیر تعدیلات سنواتی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1395/03/16
فاطمه کمالی مسکونی بررسی رابطه اعتبار تجاری با سود آوری شرکت ها و تاثیر محدودیت های مالی بر این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1399/12/06
طیبه کوارویی بررسی اثر ماه های سال و روزهای هفته بر بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
مهدی کوپائی حاجی پا کارشناسی ارشد --------
علی کوهی بررسی نوع مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ابزارهای مهارمدیریت سود فرصت طلبانه کارشناسی ارشد --------
زینب گلستانی حتکنی تاثیر توانایی مدیران بر عدم شفافیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1397/11/07
مجتبی گل محمدی شورکی تاثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد و ارزش شرکت: با تحلیل ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دکتری 1396/03/22
رحیمه مالکی نیا محافظه کاری حسابداری مشروط و اخبار منفی آتی کارشناسی ارشد 1390/10/04
ناهید محمدی تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود و بازده سهام با در نظر گرفتن نقش سازو کارهای حاکمیت شرکتی دکتری 1399/06/23
وحید محمدرضاخانی طهرودی بررسی تاثیر به موقع سود بر بازده غیرعادی عرضه عمومی اولیه سهام با توجه به ویژگیهای خاص شرکتها کارشناسی ارشد 1391/06/26
محمد مختارآبادی بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر بهبود محیط اطلاعاتی شرکت کارشناسی ارشد 1394/08/27
زهراالسادات میرتاج الدینی بررسی عوامل تعیین کننده سطح افشای سرمایه گذاری ها توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/11/06
حمیدرضا میرزائی ارائه الگویی برای بهینه سازی پرتفوی سهام با استقاده از شاخص های بنیادی و تکنیکال دکتری 1395/06/21
ماندانا موردالهی بررسی توانایی پیش بینیی محتوای اطلاعاتی هزینه های کارکنان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/11/08
محمد موسی پور بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر نوسانات بازده سهام بالحاظ تخصص حسابرس در صنعت کارشناسی ارشد --------
حسین نورانی بررسی ارتباط ارزشی استهلاک سرقفلی وتاثیر آن در پیش بینی جریانهای نقد اتی دکتری 1397/06/25
طنازالسادات هاشمی ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/04/15
سیده معصومه هاشمیان ارائه یک چارچوب نظری برای اثرات تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری ایران دکتری 1399/12/17
نفیسه هاشمی راد ارتباط بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و کیفیت صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/06/04
رحمت اله هوشمندزعفرانیه بررسی نوع و محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی و اثر آن بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها کارشناسی ارشد 1391/06/28
مینا وحیدی نیا بررسی ارتباط بین انگیزه های مدیریت سود با ضریب واکنش سود کارشناسی ارشد 1392/11/05
نسرین یوسف زاده بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری کارشناسی ارشد --------
نسرین یوسف زاده بررسی تاثیر پرس و جوی حسابرس در مورد تقلب بر گزارشگری صاحبکار و اطلاعات نامربوط و خطای جزئی در مدارک صاحبکار بر تردید حرفه ای حسابرس دکتری 1399/06/31
الهام عباس پور ده یعقوبی اثر تعدیلات حسابرسی بر کیفیت سود کارشناسی ارشد 1396/09/05
داریوش اخترشناس تدوین و ارزیابی مدل پایداری شرکتی در ایران دکتری 1398/11/13
کاظم علیپورسرمست بررسی روابط مشتری - حسابرس و مشکلات مربوطه در محیط حسابرسی ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه علیزاده باب تنگلی تاثیر مدیریت سود بر میزان افشا و عملکرد مالی واقعی شرکتها کارشناسی ارشد 1395/12/14
یونس بزرایی بررسی رابطه ی رقابت بازار محصول با ساختار هیات مدیره و کیفیت افشاء کارشناسی ارشد 1392/06/18
فاطمه دهقان رابطه ارزشی و به موقع بودن صورتهای مالی تلفیقی در مقابل صورتهای مالی شرکت اصلی کارشناسی ارشد 1392/04/12
فیروزه فهیمی بررسی تاثیر افشای اطلاعات آتی و شهرت شرکت بر کاهش نوسانات بازده سهام کارشناسی ارشد 1395/10/04
حمیدرضا قائدیها رابطه بین میزان اقلام تعهدی اختیاری و امید به تداوم فعالیت حسابرس کارشناسی ارشد 1392/06/20
مریم حبیبی تاثیر عضویت در گروههای تجاری بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/06/16
مجتبی هاشمی کرمانی بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و بدهی شرکت کارشناسی ارشد 1393/11/08
مرجان حیدری کوچی بررسی تاثیر درماندگی مالی بر مدیریت سود با لحاظ اثر تعدیلی کنترلهای داخلی کارشناسی ارشد 1400/06/24
سیدرسول حسینی بررسی گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی و پایداری آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتری 1395/12/09
امین جان تنی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سطح افشای اطلاعات آتی کارشناسی ارشد 1395/09/14
حسین جوکار بررسی تاثیر تمایلات سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/06/28
ابوذر منتظری خادم بررسی تاثیر حساسیت جریان های نقدی مثبت یامنفی بر سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران کارشناسی ارشد 1392/06/20
سیدعلی موسوی گوکی بررسی تاثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری کارشناسی ارشد 1393/06/18
فریبا نبی زاده بررسی تاثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی شرکتها با لحاظ تحریم های اقتصادی کارشناسی ارشد 1395/09/21
محمدرضا نظیر بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سطح معاملات با اشخاص وابسته کارشناسی ارشد 1393/06/19
هدی اورنگ بررسی رابطه بین محافظه کاری با افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و واکنش بازار به آن کارشناسی ارشد 1399/12/12
مصطفی پژومان رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و جریان نقد آزاد مازاد با تاکید بر اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
مصطفی پژومان رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و جریان نقد آزاد مازاد با تاکید بر اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1400/08/02
سارا رییسی بررسی اجرای نظام حسابداری تعهدی بخش عمومی در دولت کارشناسی ارشد 1399/12/13
نرجس رجبی فر بررسی تاثیر گزارشگری مالی متهورانه بر سلب منافع سهامداران اقلیت کارشناسی ارشد 1399/10/27
محمد برهانی فر ثبات معیارهای عملکرد مالی گذشته شرکتها و بازده آتی کارشناسی ارشد --------
سحر تیمورپور بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته با ارزش شرکت با نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1400/11/17
علیرضا یزدان شناس بررسی ... کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مالی 1 2416185 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) 1401/04/12 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1400
مالیاتی 1 2416180 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/03 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
مالی 1 2416185 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1400/04/05 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
مالیاتی 1 2416180 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/27 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
مالی 1 2416185 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/18 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مالیاتی 1 2416180 2 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 6 نتیجه
از 1