مهدی بهارمقدم

مهدی بهارمقدم

مهدی بهارمقدم (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 33237852
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سیده فاطمه موسویان جهرمی بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران بر واکنش بازار نسبت به تجدید ارائه سود کارشناسی ارشد --------
سیده فاطمه موسویان جهرمی بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران بر واکنش بازار نسبت به تجدید ارائه سود کارشناسی ارشد --------
سیده فاطمه موسویان جهرمی بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران بر واکنش بازار نسبت به تجدید ارائه سود کارشناسی ارشد --------
علی اکبر سلامتی تاثیر ارتباطات سیاسی و ساختار مالکیت بر رابطه بین نقدینگی و ارزش بازار کارشناسی ارشد --------
حمزه حصاری بررسی اثر رقابت بازار محصول بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/06/21
بهروز مهرعلی تبارفیروزجاه بررسی و تبین عوامل موثر بر تصمیم گیریهای متفاوت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران دکتری --------
بهروز مهرعلی تبارفیروزجاه بررسی و تبین عوامل موثر بر تصمیم گیریهای متفاوت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران دکتری --------
محمدحسین ابراهیمی بررسی رابطه بین رقابتی بودن بازار محصول و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد بررسی میزان استفاده از روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران کارشناسی ارشد --------
اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد ارایه مدل مفهومی برای تعیین عوامل درون و برون سازمانی اثرگذار بر میزان عرضه و تقاضای معاملات اعتباری دکتری 1396/03/22
مجید اسماعیلی بررسی تاثیر متغییر های مالی و غیر مالی شرکت ها بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/11/04
مجتبی افشار جهانشاهی تاثیر مدیریت سود واقعی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر قیمت گذاری بازار و سطح نگهداشت وجه نقد دکتری 1397/06/25
محمد بالنده تاثیر ویژگی های مدیریتی مدیرعامل بر به موقع بودن گزارش حسابرسی کارشناسی ارشد 1395/11/16
محمدصادق بخشوده کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری و رابطه آن با محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/06/26
احد بدری خیره مسجدی بررسی ارتباط بین چرخش شریک حسابرسی و موسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی و تعدیلات سنواتی کارشناسی ارشد 1390/09/29
مازیار برهانی رابطه بین پیچیدگی سیستم های تمام شده کارشناسی ارشد --------
رقیه پناهی گنهرانی بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری برکارایی سرمایه گذاری با لحاظ عدم تقاران اطلاعاتی کارشناسی ارشد 1395/10/04
حسین جوکار بررسی تاثیر تمایلات سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/06/28
محسن چوپانی نفش محافظه کاری حسابداری در تصمیمات مالی شرکتها کارشناسی ارشد 1391/06/28
امین حاجیان نژاد بررسی ارائه یک چارچوب مفهومی برای گزارشگری اجتماعی شرکتها بر مبنای چارچوب مفهومی حسابداری در ایران دکتری 1394/12/08
الهام حاجی زاده بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه مدیریت ریسک با توسانات سود کارشناسی ارشد 1394/11/06
حامی حجتی فرد ارائه چارچوبی برای قضاوت حسابرسان در ایران دکتری 1398/06/10
محمد حیدری بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت حسابرسی داخلی کارشناسی ارشد --------
سیدجواد حسینی بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مشارکت در تهیه بودجه بر عملکرد شرکتهای دولتی ایران کارشناسی ارشد --------
سیدرسول حسینی بررسی گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی و پایداری آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتری 1395/12/09
حمزه حسین پور عوامل موثر بر میزان افشای اجباری و احتیاری و تاثیر آنها بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
حسین حسن پورناصریه بررسی تاثیر افشای داوطلبانه و به موقع بر هزینه بدهی کارشناسی ارشد 1394/08/06
شهامت حسینی عیش اباد بررسی عکس العمل بازار سهام به سودهای هموار شده در شرایط عدم اطمینان محیطی کارشناسی ارشد 1391/06/21
حبیبه حسنی فرد بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
حجت حسینی نسب کمال آباد عوامل موثر بر اجرای سیستم مدیریت موجودیها به شیوه درست به موقع در صنعت خودروسازی ایران کارشناسی ارشد --------
حمزه حصاری بررسی اثر رقابت بازار محصول بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/06/21
رسول حمزه نژادی بررسی رابطه بین کیفیت محیط اطلاعات داخلی با اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی کارشناسی ارشد 1394/08/13
ساسان خادمی بررسی چسبندگی هزینه ها در دوره های رونق و رکود اقتصادی کارشناسی ارشد 1394/10/16
ناصر خدابنده امیری بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها کارشناسی ارشد 1390/10/13
آزاده خراسانی بررسی تاثیر کیفیت نظارت و کیفیت مالکیت بر میزان تقلب در صورتهای مالی کارشناسی ارشد 1395/09/28
مصطفی دلدار بررسی اثر عضویت در گروههای تجاری بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/06/27
مهدیه دولت ابادی تکابی بررسی مقایسه ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارایه شده کارشناسی ارشد --------
شهریار رجبی رنجبر بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکتها با مد نظر قرار دادن متغیر تعدیلگر منابع مالیسازمانی کارشناسی ارشد 1396/11/15
اسماعیل رحمانی نعیم آبادی بررسی رابطه بین سرمایه گذراران نهادی، ریسک ، عملکرد و حاکمیت شرکتی در شرکتهای مالی کارشناسی ارشد 1394/06/25
شکوفه روستائی بررسی ارتباط هموارسازی درآمد مشمول مالیات با اجتناب از مالیات و محتوای اطلاعاتی آن کارشناسی ارشد 1392/06/16
علیرضا یزدان شناس بررسی ... کارشناسی ارشد --------
حجت اله زنگی آبادی بررسی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازار سهام مورد مطالعه بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
مهناز سالاری بررسی اثر گزارشگری محافظه کارانه بر اراتباط بین اقلام تعهدی بلند مدت و جریانات نقدی عملیاتی آتی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/10/28
ژوان سبحانی بررسی میزان استفاده از تغییر طبقه بندی اقلام صورت حساب سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود کارشناسی ارشد --------
امیر سروستانی بررسی ارتباط بین ویزگیهای شرکت و نوع مالکیت با نرخ موثر مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/09/29
مسلم سعیدی گراغانی بررسی اثرات تحلیلی خوش بینی و محافظه کاری حسابرسان بر میزان رسیدگیهای انجام شده در رابطه با برآوردهای حسابداری کارشناسی ارشد --------
حسین سنگ پهنی بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام کارشناسی ارشد 1394/06/17
رضا شریف پور بررسی توانایی اقلام تجدید ارائه شده در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی با توجه به انتخاب روشهای اختیاری حسابداری توسط مدیران کارشناسی ارشد 1394/04/20
سحر شمس الدین بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکتها کارشناسی ارشد 1393/08/24
تابنده صالحی بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی کمیته حسابرسی و موانع استقرار آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
سیدمحمدعلی صدری طبائی زواره شناسایی عوامل موثر موفقیت فرآیند ادغام و تملیک شرکتها دکتری 1397/10/23
مجتبی صفی پورافشار تاثیر مدیریت حسابرسی بر کشف تحریفات توسط حسابرسان با توجه به ویژگی تردید حرفه ای دکتری 1396/07/23
بهناز صفری بررسی تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر ساختار گزارش حسابرسان مستقل کارشناسی ارشد 1395/08/02
محمدمهدی صفری خوشمکانی بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود کارشناسی ارشد 1396/12/06
محسن طالبی نسب فیروزآباد نقش قابل اتکا بودن دارایی و کیفیت حسابرس در ارزش گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
شکوفه طاهری گوکی بررسی تاثیر تغییر اجباری و اختیاری حسابرس بر نقدشوندگی سهام کارشناسی ارشد 1394/10/19
لیلا طیبی تأثیر بیش اطمینانی مدیریتی، نا اطمینانی تورم بر بیش سرمایه گذاری شرکت ها کارشناسی ارشد 1396/12/13
الهام عباس پور ده یعقوبی اثر تعدیلات حسابرسی بر کیفیت سود کارشناسی ارشد 1396/09/05
صد یقه عباس زاده شعبجره روند خطی در رابطه با عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه کارشناسی ارشد --------
رحیم عرب ابادی تأثیر اثرات ترتیب اطلاعات و صفت تردید حرفه‌ای بر تعدیل باور حسابرسان دکتری 1399/06/23
فاطمه علیزاده باب تنگلی تاثیر مدیریت سود بر میزان افشا و عملکرد مالی واقعی شرکتها کارشناسی ارشد 1395/12/14
سیما فاطمی بررسی محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری با وجود فرصتهای رشد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/11/05
زهرا فتحی بررسی تأثیر عوامل فشارآفرین شغلی و ذهنیت فلسفی بر قضاوت حسابرسان دکتری 1398/11/13
علی فردوسی ایران بررسی رابطه بین رشد پایدار سود و درآمد با کیفیت سود و ضریب واکنش سود کارشناسی ارشد 1391/12/16
اسماعیل فرزانه کارگر دیدگاه‌ سرمایه‌گذاران در استفاده از صورت جریان‌های نقدی و زمینه‌های ایجاد مشکل در فرآیند تهیه و حسابرسی آن دکتری --------
مرجان فروغی نعمت اللهی بررسی اثر تجدید ارزیابی داراییها بر حق الزحمه حسابرسی با لحاظ حاکمیت شرکتی کارشناسی ارشد 1395/07/25
صغری فصیحی بررسی و ارزیابی شاخص های بهروری بخش پزوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان و ارائه مدلی مفهومی جهت سنجش بهروری کارشناسی ارشد --------
فیروزه فهیمی بررسی تاثیر افشای اطلاعات آتی و شهرت شرکت بر کاهش نوسانات بازده سهام کارشناسی ارشد 1395/10/04
حمیدرضا قائدیها رابطه بین میزان اقلام تعهدی اختیاری و امید به تداوم فعالیت حسابرس کارشناسی ارشد 1392/06/20
محمد قدیری تلاقیان بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
سحر قدیمی ماهانی ارتباط بین کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام و تاثیر میزان مالکیت نهادی شرکت بر این رابطه کارشناسی ارشد 1392/11/06
فاطمه کاغذلو بررسی عوامل موثر بر رفتار عدم تمکین مالیاتی کارشناسان مالیانی کارشناسی ارشد 1398/09/24
محسن کاوسی بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها کارشناسی ارشد 1392/04/08
ساسان کدخدا نجف آبادی اثر شفافیت افشای اطلاعات بر قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی کارشناسی ارشد 1394/10/19
اسماء کرمی بررسی عوامل موثر بر سطح محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/11/16
طیبه کوارویی بررسی اثر ماه های سال و روزهای هفته بر بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد --------
علی کوهی بررسی نوع مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ابزارهای مهارمدیریت سود فرصت طلبانه کارشناسی ارشد --------
محسن گیلانی بررسی عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکها کارشناسی ارشد 1393/06/18
مجتبی گل محمدی شورکی تاثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد و ارزش شرکت: با تحلیل ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دکتری 1396/03/22
رامین محرومی ارتباط ارزشی اطلاعات محافظه کارانه و غیر محافظه کارانه کارشناسی ارشد --------
ناهید محمدی تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود و بازده سهام با در نظر گرفتن نقش سازو کارهای حاکمیت شرکتی دکتری 1399/06/23
اسما مدایم زاده بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر کیفیت افشاء و ارزش شرکت کارشناسی ارشد 1392/06/16
مرتضی مرادی عجمی بررسی سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای خانوادگی کارشناسی ارشد 1395/06/20
فاطمه میرزارحمانی بررسی تأثیر نوسانات غیرعادی بازده بر بازده آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1397/11/14
ابوذر منتظری خادم بررسی تاثیر حساسیت جریان های نقدی مثبت یامنفی بر سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران کارشناسی ارشد 1392/06/20
ایمان منشادی نژاد بررسی تاثیر قدرت مدیر عامل بر کیفیت کنترل داخلی در شرکت های خانوادگی : شواهدی از شرکت های رشدی و غیر رشدی. کارشناسی ارشد 1397/10/15
بهروز مهرعلی تبارفیروزجاه بررسی و تبین عوامل موثر بر تصمیم گیریهای متفاوت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران دکتری --------
بهروز مهرعلی تبارفیروزجاه بررسی و تبین عوامل موثر بر تصمیم گیریهای متفاوت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران دکتری --------
بهروز مهرعلی تبارفیروزجاه بررسی و تبین عوامل موثر بر تصمیم گیریهای متفاوت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران دکتری --------
سیدعلی موسوی گوکی بررسی تاثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری کارشناسی ارشد 1393/06/18
فریبا نبی زاده بررسی تاثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی شرکتها با لحاظ تحریم های اقتصادی کارشناسی ارشد 1395/09/21
محمدرضا نظیر بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سطح معاملات با اشخاص وابسته کارشناسی ارشد 1393/06/19
طنازالسادات هاشمی ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/04/15
سیده معصومه هاشمیان ارائه یک چارچوب نظری برای اثرات تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری ایران دکتری 1399/12/17
نفیسه هاشمی راد ارتباط بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و کیفیت صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/06/04
مجتبی هاشمی کرمانی بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و بدهی شرکت کارشناسی ارشد 1393/11/08
مینا وحیدی نیا بررسی ارتباط بین انگیزه های مدیریت سود با ضریب واکنش سود کارشناسی ارشد 1392/11/05
حامد عبدالحسینی قریه علی بررسی ارتباط ارزش سهامداران کنترل کننده و مخارج سرمایه ای با ارزش بلند مدت و عملکرد کوتاه مدت شرکت‌ها کارشناسی ارشد 1398/09/24
میثم امینی نیا بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات با هزینه بدهی با لحاظ نوع مالکیت کارشناسی ارشد 1392/04/10
مریم امیری حسن آبادی بررسی رابطه ضعف کنترل‏های داخلی با دستکاری فعالیت‏های واقعی شرکت‏ها کارشناسی ارشد 1396/12/13
اسماعیل امیری بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه های معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/11/08
وحیده عسکری بررسی رابطه بین تنوع شرکتی و کیفیت کنترل داخلی با لحاظ سرمایه‌گذاران نهادی کارشناسی ارشد 1396/06/28
رامین آزاده بررسی پایداری و قیمت گذاری سود، جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی در سطح صنعت و شرکت کارشناسی ارشد 1396/12/06
راسخ باقری مسعودزاده مدیریت برداشت از طریق میزان افشا در گزارشات سالانه کارشناسی ارشد 1395/06/21
معصومه برزگرپورکریم ابادی بررسی ارتباط بین رشد شرکت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری کارشناسی ارشد 1393/11/08
علی قاسمی اقباش بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری کارشناسی ارشد 1392/11/05
محمد حبیب زاده زرندی بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات و ترکیب هیات مدیره بر سیاست بدهی شرکت کارشناسی ارشد 1393/11/08
محمدحسین جعفری پور بررسی رابطه بین محدودیتهای مالی با لحاظ کیفیت حاکمیت شرکتی با نگهداشت وجه نقد شرکت در شرایط تحریم کارشناسی ارشد 1395/10/06
بهنام کرمشاهی خبیصی تاثیر تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و پیش بینی سود تقسیمی آتی کارشناسی ارشد --------
نسترن خیراندیش بررسی تاثیر اهرم مالی و نقدشوندگی بر مدیریت سود و سرمایه بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/10/24
زهراالسادات میرتاج الدینی بررسی عوامل تعیین کننده سطح افشای سرمایه گذاری ها توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/11/06
علیرضا منجم زاده بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و بحران مالی شرکت کارشناسی ارشد 1397/10/15
مرضیه مرتضوی بررسی رابطه بین نوسانات غیرعادی و چرخه عمر شرکت کارشناسی ارشد 1396/11/15
سیده فاطمه موسویان جهرمی بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران بر واکنش بازار نسبت به تجدید ارائه سود کارشناسی ارشد 1400/11/10
سیده فاطمه موسویان جهرمی بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران بر واکنش بازار نسبت به تجدید ارائه سود کارشناسی ارشد --------
سیده فاطمه موسویان جهرمی بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران بر واکنش بازار نسبت به تجدید ارائه سود کارشناسی ارشد --------
سیده فاطمه موسویان جهرمی بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران بر واکنش بازار نسبت به تجدید ارائه سود کارشناسی ارشد --------
محسن رحیمی دستجردی بررسی پایداری و قیمت گذاری اجزای عادی و غیرعادی اقلام نقدی و تعهدی سود دکتری 1396/03/28
علی اکبر سلامتی تاثیر ارتباطات سیاسی و ساختار مالکیت بر رابطه بین نقدینگی و ارزش بازار کارشناسی ارشد 1400/11/20
حمیده شفیعی همت آباد بررسی تاثیر تغییر نرخ مالیاتی شرکتها بر مدیریت سود : مورد مطالعه اصلاحیه قانون مالیاتهای سال 1380 کارشناسی ارشد 1392/09/20
فریده سلیمانی باغشاه بررسی اثر رشد شرکت بر رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سود آتی و جریانهای نقد عملیاتی کارشناسی ارشد 1392/10/07
زهره زراعت حرفه راوری بررسی رابطه ی بین سطح نگهداشت وجه نقد و عضویت در گروه تجاری بر لحاظ بحران مالی کارشناسی ارشد 1393/11/08