مراسم بزرگداشت هفته پژوهش

دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد به مناسبت هفتۀ پژوهش مراسم سخنرانی به شرح ذیل برگزار می‌نماید: