جلسه کرسی ترویجی رهیافت سیستمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز 22 اسفند ماه 96، جلسه کرسی ترویجی رهیافت سیستمی، با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکترحیدری؛ استادیار دانشگاه و جمعی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه در سالن کنفرانس دانشکده حقوق و الهیات، برگزار شد. 

دکتر حیدری؛ استادیار دانشگاه بخش علوم سیاسی، گفت: اسلام پیامی جامع و جاودانه و جهان شمول متضمن طرح و برنامه‌ای در جهت تحول تمدنی است. رهیافت‌های گوناگون در مورد درک و سازماندهی مفهومی و بیان این طرح از کاستی‌ها و ناراستی‌هایی رنج می‌برند. از آنجایی که بررسی و توصیف و تحلیل و ارزیابی چنین طرحی ضرورت مضاعف دارد. سوال معنادار این است که بر اساس چه رهیافتی می‌توان طرح انقلابی اسلامی برای تمدن سازی را بازنمایی کرد؟ بر پایه رهیافت سیستمی شبکه‌ای می‌توان تحول مورد نظر اسلام را در سه شبکه حیات و زندگی، دلبستگی و وفاداری، سیاست و قدرت مورد توجه قرار داد. وی در ادامه گفت: اسلام دین جامع، جاودانه و جهان شمول است. اسلام برای تحول در جهان، فرهنگ، سبک زندگی و نوع دلبستگی‌های انسانها برنامه دارد. نیرو و انرژی وحی می‌تواند تحول عظیمی در زندگی انسان ایجاد کند. قدرت با همه ابعادش از جمله بعد سیاسی به عنوان عامل ایجاد تحول مورد توجه اسلام بوده است.  برای اینکه تحول در جهان زندگی از حیث سنت های الهی روشن و مشخص شود باید پژوهش های گوناگونی صورت بگیرد. برخی تحقیق ها باید روی انسان شناسی، زبان انسان، عقل انسان، جهان زیستی و سبک های زندگی متمرکز گردد. برخی از پژوهش ها روی شبکه دلبستگی و وفاداری وبرخی روی شبکه قدرت و سیاست معطوف شود. و رهیافت سیستمی شبکه ای است که اگر ما بخواهیم این تحول را مورد بررسی قرار دهیم باید تمام این ابعاد رامورد پژوهش دقیق و علمی قرار گیرد.