برگزاری جلسه سخنرانی «کارآفرینی در دوران پساکرونا»

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد بازرگانی با همکاری انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی اقدام به برگزاری سخنرانی با عنوان «کارآفرینی در دوران پساکرونا» نموده است: