برنامه سخنرانی اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد به مناسبت هفته پژوهش سال 1400