بررسی مجدد برنامه امتحانی

 

 جهت اطلاع دقیق از برنامه امتحانی پایان نیمسال خود به سامانه جامع آموزشی گلستان (گزارش 428) مراجعه کنید. بدیهی است در صورت بروز هرگونه اشکال به دلیل عدم اطلاع از زمان برگزاری آزمون در سامانه های الکترونیکی دانشگاه مسئولیت به عهده دانشجو است.