اولین دانشجوی پسادکتری دانشکده

اولین دانشجوی پسادکتری به راهنمایی آقای دکتر سید عبدالمجید جلائی در دانشکده مدیریت و اقتصاد مشغول به تحصیل و تحقیق شد.