نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

خانم لیلی کریمی گوهری

مسئول دفتر دانشکده

31322720

خانم فیروزه خالقی‌زاده

کارشناس آموزش و برنامه‌ریزی

31322727

خانم میترا شفیعی

کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

31322722

خانم منصوره شجاعی

مسئول دفتر بخش اقتصاد

31322735

آقای حمید شیخ‌شعاعی

مسئول دفتر بخش حسابداری

31322733

خانم بتول جعفری

مسئول دفتر بخش مدیریت

31322737

خانم سعیده صداقت

مسئول کتابخانه

31322758

آقای غلامحسین شمس‌الدین سعید

مسئول امور مالی

31322729

آقای مهدی سالاری

مسئول امور عمومی

31322728

آقای امین محمدی

مدیر داخلی مجلات، مسئول سایت

33257550

آقای حمید شیخ‌شعاعی

مسئول مرکز رایانه

31322730

آقای محسن دباغی‌نژاد

مسئول انتشارات

31322740