معاونت اجرایی و پشتیبانی 

نام و نام خانوادگی

دکتر احمد خدامی‌پور

مرتبۀ علمی

دانشیار

مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی- حسابداری

مدت تصدی

از 86

تلفن

034-31322725

رایانامه

khodamipour@uk.ac.ir

 


1- نظارت بر حسن اجرای مصوبات اداری و مالی که از طریق هیئت رئیسه دانشکده ابلاغ می‌شود.

2- ایجاد هماهنگی در امور اداری و مالی دانشکده

3- نظارت عملکرد کارکنان دانشکده

4- شرکت در جلسات شورای دانشکده و جلسات مربوطۀ دیگر

5- همکاری با سایر معاونت‌های دانشکده

6- نظارت بر حفظ و نگهداری اموال عمومی دانشکده

7- کنترل امور مالی و حسابداری دانشکده

8- بررسی کمبودها و نقایص و پیگیری و رفع آنها

9- برآورد و تنظیم نیازهای مالی و اداری سالانۀ دانشکده