مجلات علمی


عنوان مجله

نوع مجله

زبان

سردبیر

سایت مجله

دانش حسابداری

علمی

فارسی

دکتر امید پورحیدری

http://jak.uk.ac.ir/

توسعه و سرمایه

علمی

فارسی

دکتر سیدعبدالمجید جلائی

http://jdc.uk.ac.ir/

اقتصاد انرژی

علمی

انگلیسی

دکتر زین‌العابدین صادقی

http://ssee.uk.ac.ir/