فایل‌ها و فرم‌های دوره کارشناسی ارشد


فرم انتخاب استاد راهنما (فایل PDF)
فرم درخواست دفاع دانشجویان اقتصاد (فایل WORD)
فرم درخواست دفاع دانشجویان حسابداری (فایل WORD)
فرم درخواست دفاع دانشجویان مدیریت (فایل WORD)
فرم آگهی دفاع دانشجویان اقتصاد (فایل WORD)
فرم آگهی دفاع دانشجویان حسابداری (فایل WORD)

فرم آگهی دفاع دانشجویان مدیریت (فایل WORD)
فرم صفحه سوم پایان‌نامه (امضاء های پایان‌نامه (فرم ج)- دانشجویان اقتصاد (فایل WORD)
فرم صفحه سوم پایان‌نامه (امضاء های پایان‌نامه (فرم ج)- دانشجویان حسابداری (فایل WORD)
فرم صفحه سوم پایان‌نامه (امضاء های پایان‌نامه (فرم ج)- دانشجویان مدیریت (فایل WORD)

فرم دریافت کمک هزینه پایان‌نامه (فایل WORD)
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد (فایل WORD)


نحوه نگارش پایان نامه (فایل PDF)


فایل پروپوزال کارشناسی ارشد (فایل WORD)