ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد


 

نام و نام خانوادگی

دکتر سیدعبدالمجیدجلائی

مرتبۀ علمی

استاد

مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی- اقتصاد بین‌الملل

مدت تصدی

از 86 تاکنون

تلفن

034-31322720

رایانامه

jalaee@uk.ac.ir

 


 

نام و نام خانوادگی

دکتر مهدی ابراهیمی‌نژاد رفسنجانی

مرتبۀ علمی

دانشیار

مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی- مدیریت دولتی

مدت تصدی

 

رایانامه

ebrahimi.nejad@uk.ac.ir

 
 

نام و نام خانوادگی

دکتر اسدالله خواهنده کارنما

مرتبۀ علمی

استادیار

مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی- مدیریت بازرگانی

مدت تصدی

 

رایانامه

assadollahkarnema@yahoo.com