دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 59 نتیجه
از 3
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول حسابرسی (1) 2416155 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 کاظم شمس الدینی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
اصول حسابرسی (2) 2416156 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 کاظم شمس الدینی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
اصول و مبانی کارآفرینی 2414515 2 کارشناسی بخش مدیریت 01 الهه شهابی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
اقتصاد ایران 1: کلیات و تاریخ اقتصادی 2412247 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 علیرضا شکیبایی هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/07 (10:30 - 12:30)
اقتصاد سنجی 1 2412240 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 حسین اکبری فرد هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) 1399/04/03 (10:30 - 12:30)
اقتصاد سنجی 2 2412241 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 حمیدرضا حری هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1399/04/03 (10:30 - 12:30)
اقتصاد کلان 3 2412238 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 سیدعبدالمجید جلائی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/03/31 (10:30 - 12:30)
اقتصاد مالی 2412257 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مجتبی بهمنی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1399/04/07 (16:00 - 18:00)
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 2412262 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 زین العابدین صادقی گوغری هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/08 (16:00 - 18:00)
بازار سرمایه اسلامی 2412256 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مجتبی بهمنی هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/05 (13:30 - 15:30)
بانکداری اسلامی 2412255 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 حمیدرضا حری هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1399/04/04 (16:00 - 18:00)
بهایابی 2 2416174 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 احمد خدامی پور هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
تجارت بین الملل 2412258 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 زین العابدین صادقی گوغری هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/04/04 (16:00 - 18:00)
کارآفرینی 2412900 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 حسین اکبری فرد هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/03/27 (10:30 - 12:30)
کارآفرینی 2412900 3 کارشناسی بخش اقتصاد 07 حسین اکبری فرد هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 18:30) 1399/03/27 (10:30 - 12:30)
کنترلهای داخلی و نظام راهبردی شرکتی 2416176 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 کاظم شمس الدینی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
مالی 1 2416185 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 امید پورحیدری هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/03/29 (10:30 - 12:30)
مبانی حسابداری بخش عمومی 2416177 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 کاظم شمس الدینی هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/07 (10:30 - 12:30)
نظریه بازی ها و کاربرد آن در اقتصاد 2412239 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مهدی نجاتی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/03 (16:00 - 18:00)
نظریه های توسعه اقتصادی 2412250 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مجتبی بهمنی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) 1399/04/01 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 59 نتیجه
از 3