دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 2414326 2 کارشناسی بخش مدیریت 01 مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/20 (07:30 - 09:30)
سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی 2414009 3 کارشناسی بخش مدیریت 01 مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/20 (07:30 - 09:30)
مدیریت استراتژیک 2414411 3 کارشناسی بخش مدیریت 01 مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/26 (15:30 - 17:30)
نمایش 3 نتیجه