لیست شماره تماس های دانشکده مدیریت و اقتصاد

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش /واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 دانشکده مدیریت واقتصاد 31322720-3325738 33257437


لیست شماره تماس های دانشکده ( فایل WORD )