لیست امکانات آموزشی


 عنوان  مکان
سالن مطالعه ساختمان UM طبقۀ دوم اتاق 209
سالن مطالعه دانشجویان دکترا واحد آقایان ساختمان UM طبقۀ دوم اتاق 208
سالن مطالعه دانشجویان دکترا واحد خانم‌ها ساختمان UE طبقۀ دوم اتاق 216
مرکز رایانه ساختمان UM طبقۀ دوم اتاق 201
سمینار 1 ساختمان UE طبقۀ دوم اتاق 212
سمینار 2 ساختمان UE طبقۀ دوم اتاق 213
سمینار 3 ساختمان UE طبقۀ دوم اتاق 227
سمینار 4 ساختمان UE طبقۀ دوم اتاق 228
انتشارات ساختمان UE طبقۀ همکف اتاق 117